สำนักงานสอบบัญชีตากสิน จันทบุรี โทร 039 328 281
สำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท ระยอง โทร 038 861 968
Hot Line 081 6369505
Copyright 2019 - audit
หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

1.  คุณสมบัติของตัวแทนออกของ 
ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13 /2549  ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549   ดังนี้
(1)  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(2)  เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง 
(3)   ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง และผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด 
(4) ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ 
(5) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด
2.  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนออกของ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ * ต่อกรมศุลกากร พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล  จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด  ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
(2)  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล  
(3)  หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(4)  เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549  ตามแบบที่กำหนด
(5)  สำเนาเอกสารตามข้อ 1(1) (2) และ (3) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
3.  สถานที่ยื่นคำขอขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร  
4. อายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ 
การเป็นตัวแทนออกของจะมีผลนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของและมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
5.  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือชื่อหรือชื่อสกุลของพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ เป็นต้น ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนตามแบบที่กำหนด   

 โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
6.  การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ 
ผู้ขอต่ออายุจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549   และจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ * พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 
7.  การขอยกเลิกใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

เอกสารประกอบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด  ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน 
2.  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล  และ 
3.   หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง 
4.  เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของซึ่งมีคุณสมบัติ 
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต
6.  สำเนาเอกสารตามข้อ 1 – 5  อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
7.  กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย