สำนักงานสอบบัญชีตากสิน จันทบุรี โทร 039 328 281
สำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท ระยอง โทร 038 861 968
Hot Line 081 6369505
Copyright 2019 - audit

for

รับจัดการทำบัญชี

  • จัดทำบัญชีรายเดือน ตามที่กำหนดโดยกฏหมาย
  • บัญชีแยกประเภท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ประกันสังคม
  • ภงด.50,51
  • บัญชีสำหรับ BOI