สำนักงานสอบบัญชีตากสิน จันทบุรี โทร 039 328 281
สำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท ระยอง โทร 038 861 968
Hot Line 081 6369505
Copyright 2019 - audit

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์

เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการไว้ใน web site เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบกิจการ