สำนักงานสอบบัญชีตากสิน จันทบุรี โทร 039 328 281
สำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท ระยอง โทร 038 861 968
Hot Line 081 6369505
Copyright 2019 - audit

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน 2 ลักษณะ ตามความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

1. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น 
2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. มีหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป 
2. มีหุ้นส่วน 2 ประเภทคือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด กับหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่ต้องใช้

ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. 
ชื่อของห้างฯ(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เพื่อทำการจองชื่อ
2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน ของที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
3. 
วัตถุประสงค์ในการประกอบการของห้างฯ
4. 
ทุนจดทะเบียน และสัดส่วนการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

5. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน